ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ (ՀՀԱ)

channel->item as $item) { if($char == 0){ $newstring = $item->description; } else{ $newstring = substr($item->description, 0, $char); } if($count > 0){ echo"\n"; echo"{$item->title}   ";} $count--; } ?>

ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՀԶՀՀ)

channel->item as $item) { if($char == 0){ $newstring = $item->description; } else{ $newstring = substr($item->description, 0, $char); } if($count > 0){ echo"\n"; echo"{$item->title}   ";} $count--; } ?>